قرب

از ابو حمزه

***

 

و ان الراحل الیک قریب المسافه


ای وای برمن، پس معلومه که یک عمر  اشتباه دارم میرم!

/ 1 نظر / 9 بازدید
نانی آزاد

فقط دو چيز وجود داره كه نگرانش باشي: اينكه سالمي يا مريضی. اگر سالم هستي، ديگه چيزي نمونده كه نگرانش باشي؛ اما اگه مريضي، فقط دو چيز وجود داره كه نگرانش باشي: اينكه دست آخر خوب مي شي يا مي ميري. اگه خوب شدي كه ديگه چيزي براي نگراني باقي نمي مونه؛ اما اگه بميري، دو چيز وجود داره كه نگرانش باشي: اينكه به بهشت بري يا به جهنم. اگر به بهشت بري، چيزي براي نگراني وجود نداره؛ ولي اگه به جهنم بري، اون قدر مشغول احوالپرسي با دوستان قديمي مي شي كه وقتي براي نگراني نداري! پس در واقع هيچ وقت هيچ چيز براي نگراني وجود نداره!![گل]