مشق نام

داشتم همین طور اسم ش رو می نوشتم روی کاغذ، توی حال و هوای خودم بودم. تلنگری اومدم به خودم بزنم که؛ هی! کجایی؟! چی کار میکنی؟! یادم افتاد داستان مشق نام لیلی رو... دیگه هیچی به دل م نگفتم.

دید  مجنون را  یـکی  صــحرا   نورد      در  میان  بـادیه بنشسته  فــــرد

صفحه اش    صحرا و انگشتان قلم      بر   مراد  خویشتن   میزد   رقــم

گفت کای مجنون شیدا چیست این      مینویسی نامه سوی کیست این

گفت مشق نام لیــــــــــلی میکنم      خاطـــــر خود را تسلی میــــکنم

چون میسر نیست با من کـــــام او       عشق بــازی مــــیکنم با نـام او

 غیر لیلی در جهان هیچ است هیچ      چون تومجنون نیستی برما مپیچ

/ 0 نظر / 14 بازدید