...

گاهی که حتی خیلی هم  خوب شدی ولی بازم گناه نکردن برات مثل جان کندن!

هی داری با خودت می جنگی، ولی بازم شیرین این جنگ و تعب البته به شرط

پیروزی! به شرط بندگی! این تازه اول اول راهه!

بعضی ها که به حیات طیبه می رسند،

دل هاشون یه جوری قرص میشه که دیگه مثل ما 

برای یه طاعت الهی و یا یه پاکدامنی دست و پا نمی زنند

دیگه مسئله شون و دغدغه شون خیلی اوج می گیره!

می دونی از کجا ماجرا آب می خوره؟!!

از یک حضور دایمی، از اینکه اگه خدا رحم نکنه، اگه خدا نخواد معلوم نیست چه بر سر

آدمی می یاد.

من من آدم اون موقع دیگه تمام شده و دل و جان آدمی مرغ باغ ملکوت شده!

***

مراقبه مراقبه مراقبه

مراوده مراوده مراوده

محاسبه محاسبه محاسبه


 

/ 0 نظر / 11 بازدید