شور شیرین

دیشب هفتمین فیلمی که امسال در جشنواره دیدم،شور شیرین بود.از فیلم یاس کبود که موضوع ش شهید برونسی بود، اردکانی را می شناختم و به همین دلیل پی گیر بودم فیلم امسال ش را هم ببینم،به طور کل جشنواره رفتن ما هم عیش با هزار غصه و درد ه که گاهی فکر می کنم گریزی ازش ندارم،و با توجه به نوع نگاه م به جامعه نیازمند رفتن ش هستم ولی ...،بگذریم،فیلم بخشی از زندگی شهید کاوه را روایت می کرد، داستانی ساده،بازی هایی مطابق یک داستان ساده با یک فیلم نامه ای که سعی داشت نگاه روایت گونه زندگی یک شهید را حفظ کند.

 به طور کل، کار در فضای روشنفکری سخت است و اگر بخواهی خلاف جریان آنها هم حرکت کنی که کارت سخت تر می شود با این حال در این فضا دیدن همچین فیلمی برای من که غنیمت بود و تلنگری! دست مریزاد دارد کار اردکانی!

/ 0 نظر / 12 بازدید