نکته ها

بحثی مبسوطی میان صاحبان نظر در سلوک هست در باب مراحل سلوک الی الله

آقای دینانی، نقلی از شمس کرد به این مضمون:

"در مسیر ایمانی، مقدم بر ایمان و پیش از ایمان آوردن

صدق و صداقت است"

به تجربه شخصی بارها دریافتم که سخت ترین کار صدق در خواستن و بقای بر این حالت و تبدیلش به یک ملکه در جان است!

اگر صادقانه در پی ایمان روی، بی برو برگرد دست خواهی یافت و بعد از آنهم

صداقتت شوونی از ایمانت خواهد بود،

بی صدق رفتن و مومن شدن نتیجه می دهد:

"یا ایهالذین امنوا امنوا..."

ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیاورید..

صدق و اخلاص پرو بال پروازند و بی آنها مسیر رفتن به نفاق کشیده خواهد شد!

***

گناه کردن هم انواعی دارد!

گاهی آدمی مشغول گناهه و کیف هم می کنه،

این خبر از بی ایمانی می دهد.

اگه ذره ای ایمان هم در وجود آدمی باشد هیچ گاه از گناه لذت نمی برد

گناه هم که کند زهر مارش می شود

و مدام در پی سرزنش خویش است.

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید