فرایندی بنام پل شدن!!!

یک تجربه ایی را مکرر آزموده ام، فرایند پل شدن!

به راحتی رد می شوند و دیگر انگار که صد سالی هست که غریبه ای برایشان، حتی دریغ از یک جواب سلام چه رسد به جویا شدن احوال!

من جرب المجرب حلت به الندامه

/ 0 نظر / 51 بازدید